Consell de Comunicació

El Consell Municipal de Comunicació de Santa Margarida i els Monjos exerceix les seves funcions en l'àmbit de la comunicació i la informació gestionades per l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos directament, en règim de concessió o mitjançant entitats de les que l'Ajuntament en formi part, sigui quina sigui la forma d'emissió i la tecnologia emprades, per a tota mena de formats i per totes les vies de transmissió de so i d'imatge que la tecnologia actual permet a l'hora de difondre emissions informatives i de programacions televisives, radiofòniques, per mitjans escrits i per Internet.

El Consell Municipal de Comunicació de Santa Margarida i els Monjos es va constituir l'any 2016 i està integrat per:

  • L'alcalde/essa que exerceix la Presidència del Consell - Imma Ferret
  • El/la Regidor/a de Comunicació i el/la Regidor/a de Cultura - Esther Marmaneu.
  • Un/a representant per cada grup municipal, que no cal que ostenti el càrrec de regidor/a, que sigui preferentment coneixedor/a, expert/a o competent en el camp de comunicació - Josep Anton Àvila - Bernat Vilarroya - Josep Arasa - Joan Rubio
  • Un/a secretari/ària amb veu i sense vot, que és el Secretari/ària de l'Ajuntament, que podrà delegar en un treballador de la plantilla adscrit com a tècnic/a de comunicació, que serà qui farà les actes de les reunions - Imma Pulido
  • Una persona representant de les entitats esportives, una de les entitats socials, una de les entitats culturals, una de les entitats d'educació, i una persona del municipi dels mitjans de comunicació - Josep Arnabat -  Sergi Gonzalez - Jaume Mata - Esther Díaz - Ramon Filella

La resta dels regidors/es del Consistori, que no són membres del Consell, poden assistir a les sessions plenàries del Consell amb veu però sense vot, prèvia comunicació al/la President/a del Consell.

Les sessions són públiques. Qualsevol persona pot assistir-hi i podrà intervenir en totes les sessions en posterioritat als debats. El consell haurà d'aprovar per majoria simple si la intervenció és procedent o no.

 

Reglament del Consell de Comunicació

El Consell no ha celebrat reunions en els anys 2019-2020 i 2021