Reglament de participació

El reglament de participació ciutadana té per objectiu concretar els mecanismes que es posen a l'abast de la ciutadania i de les entitats, per tal de participar en tot allò que afecta la vida col·lectiva del municipi.

El Reglament regula aspectes com el dret a la informació o el dret a la participació de perdones i/o col·lectius.

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, tal i com reconeix l’article 29 de l'Estatut de Catalunya que on s’afirma que “Totes les persones tenen dret a dirigir peticions i a plantejar queixes, en la forma i amb els efectes que estableixen les lleis, a les institucions i l’Administració de la Generalitat, i també als ens locals de Catalunya, en matèries de les competències respectives. La llei ha d’establir les condicions d’exercici i els efectes d’aquest dret i les obligacions de les institucions receptores.”

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l'Ajuntament davant la ciutadania per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.

Santa Margarida i els Monjos no disposa encara d'aquest reglament, si bé es pretén encetar el seu procés de redacció tan aviat com sigui possible, per tal de donar cobertura a la participació en la vida vida pública dels ciutadans/es del municipi.

De tota manera qualsevol ciutadà pot adreçar-se personalment o telemàtica a l'Ajuntament per tal d'exposar aquelles qüestions, queixes o suggeriments que cregui necessàries i establir els diàlegs pertinents.