Seguretat Ciutadana

Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local

Santa Margarida i els Monjos disposa d’un cos de Policia Local format per 17 agents que vetllen per la seguretat ciutadana i la convivència veïnal.

També existeixen acords de col·laboració amb el cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil en matèria de seguretat en aquelles competències que els són atorgades.

Al municipi existeix també un col·lectiu de voluntaris de protecció civil que dóna suport als cossos policials en actuacions a la via pública.

Tasques de la Policia Local

Competències en matèria de Trànsit:

 • Control i regulació del trànsit (per accessos dels centres d’ensenyament, retencions, hores punta, nova senyalització, obres, actes culturals o esportius...) Senyalització de zones per a actes culturals, esportius o altres activitats a la via pública.
 • Vigilància del compliment de les normes generals de circulació Intervenció en accidents de trànsit ocorreguts en el casc urbà.
 • Estudi i proposta de projectes destinats a reduir l’accidentalitat.
 • Educació viària mitjançant classes, xerrades o conferències Estudi i proposta de projectes destinats a millorar la fluïdesa de la circulació i l’aprofitament dels estacionaments.
 • Control de les ocupacions de la via pública que afectin al trànsit, tant de vehicles com de vianants.
 • Controls preventius de trànsit
 • Retirada de vehicles abandonats.
 • Gestió del dipòsit de vehicles.
 • Dins de l'àrea Judicial, la investigació en accidents de transit.
 • Gestió i tramitació de denuncies de trànsit, via OOMM i Servei Català de Trànsit.

Àrea de seguretat ciutadana i policia Judicial:

 • Recogida de denúncies,  protecció, intervenció i vigilància en matèria de seguretat ciutadana.
 • Actuacions en intervenció i mediació pel manteniment de l’ordre públic  ,processos judicials, esbrinament de domicilis, violència de gènere, denúncies administratives en aplicació de la Llei de seguretat ciutadana, Llei 4/2015, suport a la resta de forces i cossos de seguretat, suport directe a Jutges, tribunals i Ministeri Fiscal en les tasques per ells encomanades.

Àrea de Policia administrativa i  proximitat:

 • Vigilància del compliment de les ordenances, bans i altres disposicions Complimentar informes per a les diferents àrees municipals i altres organismes o entitats públiques o privades.
 • Control de la venda ambulant.
 • Complimentar precintes de vehicles sol·licitats per altes administracions, i /o ordres judicials.
 • Control d’obres i ocupacions de la via pública i comunicació de les que es trobin en situació il·legal.
 • Control d’establiments públics (horari d’obertura i tancament, sorolls...) Localització i comunicació dels desperfectes o avaries observades a la via pública (enllumenat, mobiliari urbà, voreres, semàfors, papereres...) Informe sobre actes culturals o esportius que afectin la seguretat ciutadana o del trànsit.
 • Gestió de queixes veïnals, objectes perduts i expedients per vehicles abandonats.
 • Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de medi ambient i protecció de l’entorn (abocadors il·legals, abocament de residus sòlids o líquids, contaminació acústica, fums...) Control  i gestió dels gossos abandonats, etc.

Per estar al dia de les accions i comunicats de la Policia Local, seguiu-nos a Facebook i Twitter.

 • Facebook.com/santamargaridaielsmonjos
 • @smmonjos