Qualitat de l'aire i olors

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posa a disposició de la ciutadania els estudis periòdics de vigilància de la qualitat de l’aire i d’olors que es van realitzant al municipi.

 

Sobre les olors

Amb la web de les olors posada en marxa l'any 2013 es pretenia recollir dades sobre possibles incidències al municipi amb l'objectiu d'elaborar una diagnosi de les olors molestes que en ocasions afecten el veïnat del municipi, així com permetre proposar i fer actuacions de millora en els possibles focus emissors d’olors identificats per tal de minimitzar-ne la incidència. 

En gran part, les dades recollides han servit per a la realització de nombrosos estudis en col·laboració amb el Laboratori del Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els quals han permès comprendre i conèixer millor l'origen i la tipologia de les olors que amb certa freqüència es solen detectar al municipi, així com actuar per tal de reduir-ne la incidència.

Si bé ja ha estat coberta la necessitat inicial de tenir un registre d'incidències d'olors per a la realització d’aquests estudis, es manté obert un formulari on poder seguir registrant incidències i mantenir una comunicació fluida i permanent amb les persones o entitats responsables dels diferents focus emissors d'olors amb l'objectiu de seguir minimitzant les molèsties sobre la població.

Enllaç al formulari de les olors

 

Sobre la qualitat de l’aire

Pel què fa a la qualitat de l’aire, alguns paràmetres es mesuren de forma contínua amb aparells fixes instal·lats en equipaments municipals, i de forma periòdica es fan també seguiments de diversos paràmetres amb aparells de mesura ubicats temporalment en ubicacions itinerants.

Per un costat, com a prescripció de l’autorització ambiental de Cementos Portland Valderrivas, SA, hi ha instal·lats en dos equipaments públics als nuclis dels Monjos i la Ràpita diverses estacions de seguiment d’alguns paràmetres de qualitat de l’aire que es mesuren de forma automàtica i que es poden consultar en temps real a la següent pàgina web: 

Dades de qualitat de l’aire als punts de mesurament automàtics de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya.  

Concretament, al municipi es disposa de les següents estacions per a la mesura de partícules i òxids de nitrogen:

  • Els Monjos (Ca l’Antic-Ludoteca). Captador de partícules PM10
  • La Ràpita (Espai Antistiana). Captador de partícules PM10 i analitzador de NOx (NO i NO2)

A més, des de fa anys s’instal·len periòdicament en diferents ubicacions al municipi unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica, bé en col·laboració amb el Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat de Catalunya o bé gràcies a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

 

Unitat mòbil Generalitat
Unitat mòbil Generalitat
Unitat mòbil Diputació
Unitat mòbil Diputació
 

I més enllà dels estudis realitzats en col·laboració amb el Laboratori del Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en relació a les olors molestes, en els darrers anys s’han encarregat a aquest mateix Laboratori diversos estudis sobre la qualitat de l'aire centrats cada cop més en la mesura i la identificació dels Compostos Orgànics Volàtils (COV) procedents de fonts diverses, d'entre les quals destaquen el trànsit i la indústria.

 

Captadors