Pla Especial Energies Renovables (PE)

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DE LES CONDICIONS PER A LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL.LACIONS D’ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA EN SÒL NO URBANITZABLE DINS EL TERME MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2023, es va aprovar inicialment el “Pla especial urbanístic per a la regulació de les condicions per a la implantació d’instal·lacions d’energia renovable fotovoltaica en sòl no urbanitzable dins el terme municipal de Santa Margarida i els Monjos” i va acordar el seu sotmetiment a informació pública, pel termini de quaranta-cinc dies hàbils, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients.