Plens municipals

Ple municipal de Santa Margarida i els Monjos
Ple municipal de Santa Margarida i els Monjos

El Ple de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està integrat per l'Alcaldessa i dotze regidors i regidores del Consistori. Amb carcàcter ordinari es reuneix l'últim dilluns de cada mes (excepte Nadal i estiu) i, amb caràcter extraordinari, cada vegada que ho decideixi el President o que ho demani, almenys, la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació. 

Juntament amb l'Alcaldessa i els Tinents d'Alcaldia, el Ple ha d'existir a tots els Ajuntaments, ja que constitueix l'òrgan màxim de govern de l'administració local. 

El Ple de la Corporació ostenta competències d'atribucions de decisió política, atribucions normatives, atribucions d'organització i atribucions de control de la gestió pública. D'aquestes, el Ple en pot delegar o desconcentrar diverses en la figura de l'Alcalde o en la Junta de Govern Local. 

Podeu consultar la següent informació del plenari municipal:

 Convocatòries i ordres del dia
 Acords de ple
 Actes de ple
 Cartipàs municipal
 Visualització íntegra de les sessions de ple (vídeo)