Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

En aquesta legislatura, la comissió informativa de l'Ajuntament de Sata Margarida i els Monjos està presidida per l'Alcaldessa Imma Ferret i integrada pels regidors i tinents d'alcaldia:

5 regidors del grup PSC: Imma Ferret Raventós, Manel Alpuente Toledano, Oriol Torrents Puyal, M. Neus Hernández Calvet, José Luis Soriano Nuñez.

2 regidors del grup Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Lourdes Quer Montserrat, Núria Calvet Sánchez (Suplents: Domènec Prunera Galofré i José A. Sánchez Vallecillos)

1 regidora del grup Poble Actiu- Cup, (CUP): Amanda Gallego Santacana.

1 regidor del grup Junts x Catalunya, (JxC): Susanna Escribà Vivó.

 

Tanmateix podran assistir a la Comissió els tècnics municipals competents en raó dels assumptes a tractar amb veu però sense vot.

 

La Comissió informativa es reuneix de manera ordinària, el dilluns anterior a cada plenari municipal, per tal de conèixer els assumptes que s'hi tractin, en els dies i hora que estableixi l'Alcalde o el president efectiu.

 

 Cartipàs municipal