Juntes de govern local

Competències de la Junta de Govern

 • Assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions.
 • Atribucions que les lleis li designin o, en el seu cas, les que el Ple li delegui
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost, excepte la delegació de l'aprovació de la liquidació del pressupost.
 • Aprovació de l'oferta pública d'ocupació.
 • Nomenament i les sancions del personal, excepte el nomenament de personal interí i eventual per urgencia.
 • Sancionar les faltes de desobediència a l'autoritat municipal o per infracció de les ordenances municipals, excepte en aquells casos en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans que no siguin l'Alcaldia.
 • Sancionar en totes les matèries de competència municipal, com ara convivència ciutadana, medi ambient, sanitat i salubritat pública, trànsit, etc.
 • Fer contractacions d'obres, de subministraments, de servei, de gestió de serveis públics,
 • L'adjudicació de concessions sobre els bens de les mateixes i l'adquisició de bens immobles i drets subjectes a la
 • Aprovació  dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió
 • Atorgament de llicències, permisos i autoritzacions que s'estableixin de competència de l'Alcalde.
 • Resolucions de tipus graciable dirigides a l'Alcaldia, sense perjudici de les competències que en tot cas li són pròpies.
 • Aprovació dels expedients relatius a peticions de baixa de vehicles, per desballestament o altres causes davant la Direcció Provincial de Trànsit.
 • Tramitació, concessió, inspecció i altres resolucions contemplades per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental.
 • Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple.
 • Aprovació de convenis amb altres administracions o acords de col·laboració amb entitats sense finalitat de lucre, així com d'entitats, persones o empreses privades

 

En aquesta legislatura, la Junta de govern de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està presiditda per l'Alcaldessa Imma Ferret i integrada pels regidors i tinents d'alcaldia:

Manel Alpuente Toledano.

Josep Oriol Torrents Puyal.

M. Neus Hernández Calvet.

José Luis Soriano Nuñez.

La Junta de Govern Local es reuneix els dilluns.

 

Podeu consultar la següent informació de la junta de govern local: