Subvencions per al pagament del lloguer d’habitatges i per arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l'autonomia personal destinats a persones amb discapacitat i/o dependència a Santa Margarida i els Monjos

26/05/2022

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat dues convocatòries de subvencions: una per al pagament del lloguer d’habitatges i per als arranjaments a les llars, ajudes tècniques, i suport a l'autonomia personal destinats a persones amb discapacitat i/o dependència.

Aquests ajuts es van convocar per primera vegada l'any 2021 i tenen com a objectiu facilitar l’accés a l’habitatge assequible, atendre situacions de vulnerabilitat en habitatge i evitar l’exclusió residencial.

Per accedir als ajuts caldrà:

 • Ser major d'edat o trobar-se legalment emancipat o emancipada. Les persones estrangeres han d'acreditar permís de residència i treball.
 • Que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència no superin, en funció dels membres de la unitat de convivència els criteris establerts en les bases de la convocatòria.
 • Estar empadronat/da al municipi de Santa Margarida i els Monjos acreditant un any de residència continuada al padró anterior a l’inici de la convocatòria.
 • Que la persona que sol·liciti la subvenció sigui titular d'un contracte de lloguer d'habitatge amb una antiguitat anterior a 1 de març 2021, que ha de constituir la seva residència habitual i permanent a Santa Margarida i els Monjos i estar
 • empadronat/ada en el mateix.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 700,00 €.
 • No gaudir de l'habitatge per raó del càrrec o de les funcions professionals que es presten.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries de les administracions públiques i obligacions amb la Seguretat Social.

COM TRAMITAR ELS AJUTS DE LLOGUER D'HABITATGE

 1. Llegiu les bases de la convocatòria que trobareu a l'anunci de la convocatòria
 2. Descarregueu-vos i empleneu el formulari de sol·licitud que trobareu adjunt a la notícia.
 3. Prepareu tota la documentació necessària per demanar l'ajut
 4. Escanegeu o fotografieu la documentació o aporteu fotocòpies (en cas de tramitació presencial)

 

COM TRAMITAR ELS AJUTS D'ARRENJAMENTS A LES LLARS, AJUDES TÈCNIQUES I SUPORT A L'AUTONOMIA PERSONAL DESTINADES A PERSONES AMB DISCAPACITATS I/O DEPENDÈNCIA 

 1. Llegiu les bases de la convocatòria que trobareu en aquest document.
 2. Descarregueu-vos i empleneu el formulari de sol·licitud que trobareu adjunt a la notícia. 
 3. Prepareu tota la documentació necessària per demanar l'ajut.
 4. Escanegeu o fotografieu la documentació o aporteu fotocòpies (en cas de tramitació presencial)

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (AMBDUES SOL·LICITUDS):

 • Empleneu la instància genèrica que trobareu en aquest enllaç.
 • Adjunteu tota la documentació que heu preparat i el formulari de petició de l'ajut i envieu la instància.
 • Per enviar-la cal que estigueu donats d'alta al sistema ID-CAT (en aquest enllaç podreu trobar un resum explicatiu fet pel Servei de Joventut de l'Ajuntament).

PRESENTACIÓ PRESENCIAL:

 • Per presentar la sol·licitud de manera presencial, us podeu dirigir a les dependències de l'Ajuntament o de Serveis Socials. 
Arxivat a: Economia, General
Subvencions per al lloguer d'habitatge 2022

Arxius adjunts