Educació infantil – 0-3 anys (llars d’infants)

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d'infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2024-2025. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre infants a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

Si esteu valorant la possiblitat de fer la pre inscripció a les llars d'infants públiques de Santa Margarida i els Monjos, us convidem a conèixer el Pla Educatiu de les llars d'Infants de Santa Margarida i els Monjos

 

Presentació de les sol·licituds
Telemàticament o presencialment: del 8 al 21 de maig.

Publicació de les llistes amb el barem 31 de maig
Reclamacions Del 3 al 7 de juny
Sorteig, si s’ha de fer.(ja es concretaria el dia) Del 10 al 13 de juny
Llista definitiva d’alumnes admesos 17 de juny
Període de matriculació Del 17 al 25 de juny

Documentació que cal presentar per la preinscripció:

- Llibre de família, la pàgina on surt el nen/a, o certificació electrònica de la inscripció de naixement o altres documents relatius a la filiació.
- D.N.I, N.I.E o passaport dels pares, tutors o guardadors.

Altre documentació a presentar, si és el cas:

Criteris prioritaris:
- Proximitat del domicili. Certificat o volant de convivència de l’infant, ha de constar l’adreça i un dels dos progenitors.
- Quan s’al·lega lloc de treball. Còpia del contracte laboral o certificat emès per l’empresa
- Per justificar la renda garantida de ciutadania. Certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Criteris complementaris:
- Família nombrosa - Presentar el títol o carnet vigent.
- Família monoparental - Presentar el títol o carnet vigent.
- Part múltiple - Certificació inscripció naixement o llibre de família.
- Acolliment familiar - Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
- Membre de la unitat familiar amb discapacitat - Certificat o targeta de discapacitat.
- Víctima de violència de gènere o terrorisme - Sentència judicial, ordre de protecció, informe de serveis socials o certificat acreditatiu condició víctima de terrorisme. 

Per qualsevol dubte o consulta contacteu amb:

 

MÉS INFORMACIÓ al web de GENCAT