INSCRIPCIONS LUDOTECA CURS 2023 - 2024

Formulari d'inscripció per la Ludoteca la Baldufa.

Horari dilluns, dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h

Preu 40€ per trimestre escolar i 30 € a partir del segon germà.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i Cognoms de l'infant *

Nom i Cognoms de l'infant

Data de naixement *
Format: dd/mm/aaaa
Adreça *
Població *
Escola on està matriculat l'infant *

Escriu el nom de l'escola on està matriculat l'infant

Telèfon *

Cal escriure el numèro de telèfon sense espais.

Altres telèfons
Nom i cognoms del/la pare/mare o tutor/a legal de l'infant *

Nom i cognoms del/la pare/mare o tutor/a legal de l'infant

DNI, NIE o passaport del pare/ mare o tutor/a legal *
Adreça electrònica *
Autoritzo al/la meu/va fill/a a assistir a la ludoteca la baldufa de Santa Margarida i Els Monjos. *

Autoritzo al/la meu/va fill/a a assistir a la ludoteca la baldufa de Santa Margarida i Els Monjos.

Autoritzo al/la meu/va fill/a a realitzar sortides per l’entorn proper de la ludoteca la baldufa de Santa Margarida i Els Monjos curs vigent, dins l’horari habitual. *

Autoritzo al/la meu/va fill/a a realitzar sortides per l’entorn proper de la ludoteca la baldufa de Santa Margarida i Els Monjos curs vigent, dins l’horari habitual.

Amb qui marxa l'infant *
Drets d'imatge *

Dins de la dinàmica del Servei d'Infància, fem fotos i filmem els nens/es durant les activitats jugant, experimentant, compartint... GAUDINT; plasmem molts moments dels nens/es i vosaltres també podreu gaudir observant-los. És per això que demanem el consentiment als pares o tutors legals per fer fotografies o filmacions on apareguin els vostres fills o filles on siguin clarament identificables.

Atès que el dret a la imatge dels menors d’edat es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels tutors dels menors que participen en les activitats del servei d'infancia i per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats que li són pròpies.

Així doncs, AUTORITZO que la imatge del meu fill/a o tutelat/ada pugui constar en fotografies, vídeos o qualsevol tipus de material audiovisual corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extra-escolars organitzades per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i publicades a:

      - les pàgines web, xarxes socials i canals de difusió per internet que gestiona l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos o els seus organismes depenents

     -  filmacions o publicacions destinades a difusió pública no comercial  o publicacions d’àmbit educatiu.

Domiciliació bancària *

Introdueixi l'IBAN bancari per poder domiciliar els rebuts trimestrals de la ludoteca. 

 

Document acreditatiu compte bancari *

Adjuntar el document acreditatiu del compte bancari 

La mida màxima permesa és de 10 MB
Nº Targeta sanitària *
Fotocòpia targeta sanitària *
La mida màxima permesa és de 10 MB
Carnet de vacunes

Adjuntar fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat de l'infant.

La mida màxima permesa és de 10 MB
Al·lèrgies i/o intoleràncies

Escriu en cas que l'infant sigui al·lèrgic i/o intolerant a quelcom

Observacions.

Cal escriure en el cas de l'infant pateixi alguna malatia i/o prengui alguna medicació.

Certifica que totes les dades d’aquesta fitxa mèdica es corresponen amb la realitat i autoritza les decisions medicoquirúrgiques que sigui necessari d’adoptar en cas d’extrema urgència sota la direcció facultativa. *

Certifica que totes les dades d’aquesta fitxa mèdica es corresponen amb la realitat i autoritza les decisions medicoquirúrgiques que sigui necessari d’adoptar en cas d’extrema urgència sota la direcció facultativa.                                         

Registre formulari per instància genèrica *

Accepto que aquest formulari NO SERÀ VÀLID fins el seu registre per instància genèrica.

.
La mida màxima permesa és de 10 MB