INSCRIPCIONS TALLERS DONA AL DIA CURS 2023- 2024

Formulari d'inscripció als tallers de Dona al Dia.

  • Multi taller - dimecres de 15 a 17 h
  • Multi taller divendres de 15.30 a 17.30 h
  • Taller de dibuix i pintura dimarts de 15.30 a 17.30 h

Preu 26 € per trimestre escolar.

PLACES LIMITADES, en el cas de sobrepassar les places, aquestes seran ocupades per l'ordre de registre d'instància genèrica. Les que quedin fora seran avisades i romandran en llista d'espera per qualsevol possible baixa.

Hi haurà un mínim de 8 places per portar a terme el taller. En cas que no es pugi portar a terme, les dones inscrites seran avisades i s'anul·larà la domiciliació bancària de manera automàtica.

 

 

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i Cognoms de la dona *
DNI o NIE de la dona *
Escriu-lo sense punts ni guions.
Adreça *
Població *
Telèfon *

Cal escriure el numèro de telèfon sense espais.

Altres telèfons.
Observacions.
Drets d'imatge *

Dins de la dinàmica de Dona al Dia, fem fotos i filmem  durant els tallers.  És per això que demanem el consentiment per aparèixer.

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels alumnes que participen en l’activitat a baix indicada per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats que li són pròpies.

 

AUTORITZO la captació, la reproducció i la publicació de la meva imatge i veu de forma clarament identificable a través de fotografies i vídeos per il·lustrar l’activitat referida.

Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de comunicació utilitzats per l’Ajuntament (mitjans de comunicació, web municipal, xarxes socials, material promocional, publicacions externes) per informar i promocionar l’activitat a baix indicada.

Aquesta autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica i/o futura reclamació al respecte.

Adreça electrònica *

En aquesta adreça electrònica rebreu un correu amb el codi del formulari que haureu de registrar per instància genèrica a través de la web de l'ajuntament. 

Registre formulari per instància genèrica *

Accepto que aquest formulari NO SERÀ VÀLID fins el seu registre per instància genèrica 

Domiciliació bancària *

És IMPRESCINDIBLE que la persona titular del compte bancari sigui la mateixa que faci la instància genèrica.

Número IBAN bancari on voleu domiciliar la quota per trimestre escolar i taller de 26€ on us heu inscrit. 

ES
XX
XXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX

En cada recuadre escriviu el número corresponent seguint el format indicat, on cada X correspon a un número.

Format: ES-xx-xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx
Tallers *

Selecciona el taller o tallers als que vols inscriure't