Xarxes Socials

Normes de participació de xarxes socials

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té presència amb pàgines o perfils a diverses xarxes socials amb l’objectiu de difondre informació d’interès per a la ciutadania i fomentar la participació ciutadana.

POLÍTICA D'ÚS

L'Ajuntament té interès a utilitzar les xarxes socials com a canal per a la difusió d'informació per a difondre els seus missatges, activitats o informacions a la major audiència possible.

Les persones que gestionen les xarxes socials de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, siguin o no empleats públics, hauran d'exercir amb diligència les tasques assignades i vetllar pels interessos generals, participant en les xarxes socials electròniques d'acord amb els principis del codi deontològic d ela professió periodística a Catalunya.

POLÍTICA DE CONTINGUTS

S’haurà de tenir-se en compte en tot moment,

La protecció de dades de caràcter personal en imatges o etiquetes on la persona aparegui en primer pla, a no ser que s’hagi obtingut consentiment previ.

Es contempla la possibilitat de penjar fotografies sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com merament accessòria.

No es podrà recopilar informació o continguts directament de les persones usuàries a través de les xarxes socials per a registrar-los en fitxers propis.

L'Ajuntament és responsable dels tractaments de dades que realitza a través de la xarxa.

L’Ajuntament està ultimant la redacció d’un pla de comunicación digital que aprofundeix en aquests termes.

POLÍTICA DE COMENTARIS

Es respectaran sempre les opinions de la citadania, evitant qualsevol tipus d'enfrontament i buscant la millor manera de respondre a l'usuari educadament, fins i tot davant d’opinions que piguin ser contràries a la imatge de l'Ajuntament o dels seus serveis municipals.

L'Ajuntament es reserva el dret d’eliminar comentaris de la ciutadania sempre que es donin alguns d’aquests supòsits.

Comentaris despectius o discriminatoris per motius de raça, edat, estat civil, discapacitat física o mental, orientació sexual, ideologia política o religió o qualsevol altra circumstància personal o social.

Comentaris que utilitzin llenguatge insultant, irreverent, despectiu o amb paraules malsonants.

Comentaris de contingut sexual o que incloguin enllaços a contingut sexual.

Qualsevol tipus de comentari d'índole comercial o propagandística.

Comentaris que promoguin algun tipus d'activitat il·legal.

Reproduccions de converses privades i personals entre particulars, així com missatges que suposin atacs personals i les seves respostes.