Convocatòria de subvencions a empreses per al foment de l'ocupació local

03/07/2020

L'Ajuntament ha aprovat la convocatòria de subvencions a empreses del municipi per al foment de l'ocupació local. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2020 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Les subvencions les poden sol·licitar:


- Les empreses, individuals o en forma societària que comptin com a mínim amb un centre de treball al
municipi de Santa Margarida i els Monjos.
- Els emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa, podran optar a la subvenció des del
primer moment, sempre que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda al menys els 6
mesos anteriors al municipi.
- Els nous autònoms que no hagin estat mai donats d'alta en aquesta modalitat o que s'hagin donat d'alta
a partir de l'1 de gener de 2020, i que, en tot cas, estiguin empadronats de manera ininterrompuda al
menys els 6 mesos anteriors al municipi.
Estan excloses d'aquesta subvenció els ens, organismes i entitats del sector públic indicades en l'article 4
i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions per al foment de
l’ocupació local, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a empreses que tinguin com a
mínim un centre de treball al municipi de Santa Margarida i els Monjos i que contractin laboralment
persones en situació d'atur, persones en situació de risc d’exclusió social, empadronades al municipi (de
manera ininterrompuda al menys els 6 mesos anteriors a la contractació) que estiguin inscrits al servei
local d’ocupació, per a treballar al centre de treball indicat. També son objecte d'aquesta subvenció els
nous emprenedors i emprenedores que es constitueixin d'alta com autònoms o en cooperatives.

Les despeses derivades de la convocatòria s’imputaran a l’aplicació pressupostària
241.47000 subvencions per a foment de l’ocupació, corresponent a l'exercici pressupostari 2020, per un
import màxim de 15.000€.
L’Ajuntament concedirà les subvencions fins que s’esgoti la partida pressupostària prevista.
L'empresa beneficiaria rebrà la quantitat de 1.650€ per cada contractació laboral a temps complet
segons els requisits establerts en aquestes bases. En cas de contractacions laborals a temps parcial la
quantitat a subvencionar es calcularà de forma proporcional al percentatge de jornada laboral segons
taula següent.
- 50%-74% de jornada, import màxim de 750 €
- 75%-99% de jornada, 1.000 €
-100% jornada, 1.650 €
En cas de nous autònoms o emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa rebran un
màxim 1.000 € per sufragar les despeses de cotització a la seguretat en el regim d’autònoms i també
poden rebre 1.650€ per cada contractació laboral realitzada segons apartat anterior.
El màxim de contractacions a subvencionar per una mateixa empresa o autònom en el marc d'aquesta
convocatòria serà de 3 persones ja sigui a jornada completa o parcial, per tant la subvenció màxima per
empresa, nou autònom o emprenedors que constitueixin l'empresa de forma cooperativa es de 4.950 €.

 

Arxivat a: Economia
polígon industrial