Nova prestació del SEPE destinada a despeses de primera necessitat

29/04/2020

L’Ajuntament informa que demà dijous 30 d’abril comença el termini per demanar una nova prestació extraordinària de 200€ (pagament únic) destinada a cobrir despeses d'articles de primera necessitat i subministraments bàsics.

La poden demanar persones amb càrregues familiars afectades per un ERTO, amb contracte temporal extingit o treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir l'activitat per la Covid-19.

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 siguin, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals, i es compleixin la resta de requisits que donen dret a aquesta prestació.

Els requisits són:

  1. Ser major de 18 anys.

 

  1. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

  3.  Trobar-se en alguna de les següents situacions:

  • Ser treballador o treballadora per compte aliena i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits previstos als articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
  • Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

  4.  Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.

  5.  Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.

  6.  La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

  7.  En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’aplicaran al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

En cas que compleixis els requisits accedeix demà 30 d'abril al tràmit en aquest enllaç:

T'hauràs d'identificar amb un certificat digital vàlid o l'IDCAT Mòbil.

Arxivat a: Economia, General, Salut
Santa Margarida i els Monjos