Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions municipals i europees

29/04/2019

Amb un ple extraordinari convocat per a la una del migdia, avui es durà a terme el sorteig dels membres que formaran part de les meses per a les eleccions municipals i europees del pròxim 26 de maig.

Es tracta d'un sorteig públic preparat de manera informàtica que selecciona aleatòriament entre les persones que figuren al cens electoral cadascun dels membres de les meses electorals del municipi, tant per a les eleccions municipals com les del Parlament Europeu, que coincideixen el dia 26 de maig.

La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (en endavant, LOREG), en el seu article 26, i modificat per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, estableix que:

- La formació de les meses electorals és competència dels ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

- Que el sorteig es realitzarà entre els dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.

- El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades menors de 70 anys (a partir dels 65 anys podran manifestar la seva renúncia) i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir la titulació de Batxillerat o Formació Professional de segon grau, o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent

Arxivat a: General
sorteig meses electorals