Planejament urbanístic

Santa Margarida i els Monjos
Santa Margarida i els Monjos

El Pla General de Santa Margarida i els Monjos té com a línies de treball generals:

Creixement harmònic i equilibri respecte l’entorn

Consolidació de zones de centralitat als nuclis dels Monjos, la Ràpita i Cal Rubió

Conversió de part de l’actual sòl industrial en sòl no urbanitzable

Establiment de zones de protecció agrícoles

Creació d’àmplies franges de protecció entre zones residencials i zones industrials, amb elements que disminueixin els impactes visuals i acústics

Dimensionament dels nous espais residencials d’acord amb unes perspectives moderades de creixement

Millores en les relacions entre barris i nuclis del municipi, amb el manteniment d’una important xarxa de camins com a elements més significatius

Pla d'ordenació urbanística municipal (Aprovat el 2012, en vigor fins el juny de 2017. Anulat per sentència del TSC. Actualment es torna a tramitar a partir de l'aprovació inicial)

PGOU aprovat el 1985, en vigor fins el 2012 (Temporalment, només es podran tramitar llicències prèvia consulta als Serveis Tècnics municipals)

 

Modificació puntual POUM 

Documentació relativa a la modificació puntual 2 del POUM, en relació polígon d’actuació urbanística núm. 8 “Avinguda dels Països Catalans” en compliment de sentència del TSJC núm. 751 / 2015. Exp. 72/2017

Modificació puntual POUM (febrer 2017)