INSCRIPCIONS TANCADAS_____________ ALGUNES CLASSES COMPLERTES ACTIVITATS ESPORTIVES ESPECÍFIQUES PER A MAJORS DE 60 ANYS 2021-2022

A partir d'ara aquest formulari passarà a ser una LLISTA D'ESPERA.

Esteu accedint als formularis d'inscripció de les activitats del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Es prioritza la inscripció de persones empadronades al municipi.

Activitats de Gimàstica Teraupètica i Salut per a majors de 60 anys, Els Monjos i La Ràpita.

Preu és de 18,5 euros per trimestre.

Per realitzar el curs cal un mínim 10 i un màxim de 15 persones.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

NOM de la persona que fa l'activitat *
COGNOMS de la persona que fa l'activitat *
DNI / NIE / PASSAPORT de la persona que fa l'activitat *
DATA DE NAIXEMENT *

Dia, mes i any.

Format: dd/mm/aaaa
ADREÇA *

Ej: carrer Ajuntament n12 1er 2a

CODI POSTAL *
TELÈFONS DE CONTACTE *
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC *
ENTITAT BANCÀRIA I IBAN *

Entitat bancària ( la Caixa, BBVA, Banc Sabadell....)

Exemple IBAN: ES-XX-XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX

TITULAR DEL COMPTE BANCARI *
DNI / NIE / PASSAPORT de la persona titular *
ACTIVITATS FÍSIQUES *

Selecciona una de les opcions que t’oferim a continuació. La que millor s’adapti a les teves necessitats.

 

DRETS D'IMATGE *

Atès que el dret a la imatge dels menors d'edat es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, per la Llei Orgànica 3/2018, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679 del Parlament i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels tutors dels menors que participen en les activitats a baix indicades per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d'acord amb les finalitats que li són pròpies.

 

DOMICILIACIÓ: Autoritzo que, amb càrrec al meu compte facin efectius els rebuts que cada trimestre presentarà l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per l'import de 18,5 euros.