INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES ALEVINS 5È I 6È (nascuts 2012-2011) 2022-2023

Esteu accedint als formularis d'inscripció de les activitats del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Per a poder formalitzar la inscripció: 

Primer: s'haurà d'omplir correctament el formulari.

Segon: quan enviem el formulari rebrem automàticament un CODI. Amb aquest codi farem una INSTÀNCIA GENÈRICA i a on posa 'exposo' posarem el codi que haurem rebut i a on posa 'sol·licito' el nom de l'infanti que farà l'activitat, l'activitat o activitats a les que s'apuntarà, l'hora i el lloc de les mateixes activitats.

Quan enviem la instància genèrica ja estarem apuntats.

 

Podeu seleccionar 2 MODALITATS d'esports COM A MÀXIM, les que millor s’adaptin al que busqueu.

El preu per a les 2 activitats és de 45 euros tot l'any. Inclou la realització del o els esports, l'assegurança mèdica esportiva i la samarreta de joc.

 

 

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

NOM I COGNOMS PARE /MARE O TUTOR LEGAL *
DNI / NIE / PASSAPORT del pare/mare/tutor/a legal *
TELÈFONS DE CONTACTE *
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC *
ENTITAT BANCÀRIA I IBAN *

Entitat bancària ( la Caixa, BBVA, Banc Sabadell....)

Exemple IBAN: ES-XX-XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX

TITULAR DEL COMPTE BANCARI *
DNI / NIE / PASSAPORT de la persona titular *
NOM DE L'INFANT *
COGNOMS DE L'INFANT *
DATA DE NAIXEMENT DE L'INFANT *
Format: dd/mm/aaaa
ADREÇA *

Nom del carrer i  número.

POBLACIÓ *
CODI POSTAL *
CURS ESCOLAR *
NOM DE L' ESCOLA *
NÚMERO TARGETA SANITÀRIA DE L'INFANT (Cat Salut) *

Exemple: Antoni Pérez Escalona PEES 1 675342 00 0

MODALITATS ESPORTIVES *

Podeu seleccionar 2 MODALITATS d'esports COM A MÀXIM, una d'esport indiviudal i un en equip, les que millor s’adaptin al que busqueu.

El preu per a les 2 activitats és de 45 euros tot l'any. Inclou la realització del o els esports, l'assegurança mèdica esportiva i la samarreta de joc.

DRETS D'IMATGE *

Atès que el dret a la imatge dels menors d'edat es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, per la Llei Orgànica 3/2018, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679 del Parlament i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de daes personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels tutors dels menors que participen en les activitats a baix indicades per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d'acord amb les finalitats que li són pròpies.

TALLA SAMARRETA *