GIMNÀSTICA RÍTMICA (Els Monjos i La Ràpita) 2022-2023

Esteu accedint als formularis d'inscripció de les activitats del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Es prioritza la inscripció de persones empadronades al municipi.

Activitats de gimnàstica rítmica Els Monjos i La Ràpita.

Preu: 37 euros trimestrals

En el cas dels cursos, cal un mínim de 10 i un màxim de 20 persones per realitzar-los.

 

 

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

NOM I COGNOMS DEL PARE/ MARE O TUTOR LEGAL *
DNI / NIE / PASSAPORT del pare/mare/tutor/a legal
ENTITAT BANCÀRIA I IBAN *

Entitat bancària ( la Caixa, BBVA, Banc Sabadell....)

Exemple número IBAN: ES-XX-XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX

TITULAR DEL COMPTE BANCARI *
DNI / NIE / PASSAPORT de la persona titular
NOM DE L'INFANT *
COGNOMS DE L'INFANT *
DATA DE NAIXEMENT DE L'INFANT *

Dia, mes i any.

Format: dd/mm/aaaa
ADREÇA COMPLETA *

Ej: carrer Ajuntament n12 1er 2a

CODI POSTAL *
TELÈFONS DE CONTACTE *
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC *
HORARI CLASSES DE RÍTMICA *

Selecciona una de les opcions que t’oferim a continuació.

DRETS D'IMATGE *

Atès al dret a la imatge dels menors d'edat que es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, per la Lei Orgànica 3/2018, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels tutors dels menors que participen en l'activitat a baix indicada per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d'acord amb les finalitats que li són pròpies.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: Prego que, amb càrrec al meu compte facin efectius els rebuts que cada trimestre presentarà l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per l'import de 37 euros. *