INSCRIPCIONS PILATES 2022-2023

Esteu accedint als formularis d'inscripció de les activitats del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Es prioritza la inscripció de persones empadronades al municipi.

ActivitaTs de pilates Els Monjos.

Preu: 48,5 euros trimestrals

En el cas dels cursos, cal un mínim de 12 i un màxim de 20 persones per realitzar-los

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

NOM de la persona que fa l'activitat *
COGNOMS de la persona que fa l'activitat *
DNI / NIE / PASSAPORT de la persona que fa l'activitat *
DATA DE NAIXEMENT *

Dia, mes i any.

Format: dd/mm/aaaa
ADREÇA *

Ej: carrer Ajuntament n,12 1er 2a

CODI POSTAL *
TELÈFONS DE CONTACTE *
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC *
ENTITAT BANCÀRIA I IBAN *

Entitat bancària ( la Caixa, BBVA, Banc Sabadell....)

Exemple IBAN: ES-XX-XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX

TITULAR DEL COMPTE BANCARI *
DNI / NIE / PASSAPORT de la persona titular *
ACTIVITATS FÍSIQUES *

Per la realització de l'activitat del Pilates has de portar roba còmode, un llençol i una manta.

La classe de 19 a 20 H està TANCADA. A partir d'ara podreu entrar en llista d'espera per aquest mateix horari, enviant una INSTÀNCIA GENÈRICA exposant la vostra tria, amb nom i cognoms de la persona que vulgui fer l'activitat.

La classe de 20 a 21 H està TANCADA. A partir d'ara podreu entrar en llista d'espera per aquest mateix horari, enviant una INSTÀNCIA GENÈRICA exposant la vostra tria, amb nom i cognoms de la persona que vulgui fer l'activitat.

DRETS D'IMATGE *

Atès que el dret a la imatge dels menors d'edat es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar a la pròpia imatge, per la Llei Orgànica 3/2018, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679 del Parlament i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels tutors dels menors que participen en les activitats a baix indicades per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d'acord amb les finalitats que li són pròpies.

 

1
DOMICILIACIÓ: Autoritzo que, amb càrrec al meu compte facin efectius els rebuts que cada trimestre presentarà l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per l'import de 48,5 euros. *