INSCRIPCIONS ANGLÈS- ALEMANY -ESCOLA D'ADULTS CURS 2021- 2022

Formulari d'inscripció als cursos d'anglès i alemany de l'escola de formació de persones adultes. Tots els nivells.

Preu 15 € per trimestre escolar.

PLACES LIMITADES a 12 persones/grup, en el cas de sobrepassar les places, aquestes seran ocupades per l'ordre de registre d'instància genèrica. Les que quedin fora seran avisades i romandran en llista d'espera per qualsevol possible baixa.

Horaris a determinar segons inscripcions. Consultar amb equip docent al telèfon 93 818 66 84.

 

 

 

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i Cognoms de la persona adulta *
DNI o NIE o PASSAPORT de la persona adulta *
Escriu-lo sense punts ni guions.
Nom, i Cognoms del menor

Només omplir en el cas de voler inscriure a una persona menor d'edat.

DNI o NIE o PASSAPORT del o de la menor

Només omplir en el cas d'inscriure a una persona menor d'edat.

Telèfon del/ la menor

Només en el cas d'inscriure a una persona menor d'edat. Escriure sense espais.

Adreça *
Població *
Telèfon *

Cal escriure el numèro de telèfon sense espais.

Altres telèfons.
Observacions.
Drets d'imatge *

Dins de la dinàmica de L'ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES, fem fotos i filmem  durant formació.  És per això que demanem el consentiment per aparèixer.

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució espanyola, per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos sol·licita el consentiment dels alumnes que participen en l’activitat a baix indicada per captar, reproduir i publicar la seva imatge i es compromet a tractar les imatges de manera lleial, lícita i no lucrativa d’acord amb les finalitats que li són pròpies.

 

AUTORITZO la captació, la reproducció i la publicació de la meva imatge i veu de forma clarament identificable a través de fotografies i vídeos per il·lustrar l’activitat referida.

Les imatges podran ser difoses als diversos mitjans i canals de comunicació utilitzats per l’Ajuntament (mitjans de comunicació, web municipal, xarxes socials, material promocional, publicacions externes) per informar i promocionar l’activitat a baix indicada.

Aquesta autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica i/o futura reclamació al respecte.

Adreça electrònica *

En aquesta adreça electrònica rebreu un correu amb el codi del formulari que haureu de registrar per instància genèrica a través de la web de l'ajuntament. 

Declaració responsable de la persona en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 *

Declaro sota la meva responsabilitat: 

  • Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la que participo. Així mateix, entenc que l'equip de dirigents i l'entitat organitzadora de l'activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 
  • Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix un cas  amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 
  • Que em comprometo a portar mascareta per als dies que duri l’activitat.
  • Que informaré l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de la meva salut  compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, jo compleixo els requisits de salut següents: 

  • Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
  • No ha conviscut o no ha tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19 confirmada o amb una persona que ha tingut simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat. 

 

Registre formulari per instància genèrica *

Accepto que aquest formulari NO SERÀ VÀLID fins el seu registre per instància genèrica.

Domiciliació bancària *

És IMPRESCINDIBLE que la persona titular del compte bancari sigui la mateixa que faci la instància genèrica.

Número IBAN bancari on voleu domiciliar la quota per trimestre escolar i curs de 15 €. 

ES
XX
XXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX

En cada recuadre escriviu el número corresponent seguint el format indicat, on cada X correspon a un número.

Format: ES-xx-xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx
Curs o cursos a realitzar *

Selecciona el curs o cursos als que vols inscriure't.