Educació infantil (2n cicle) 3-16 anys. Educació primària i ESO

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

La informació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i el formulari de preinscripció telemàtica el trobareu en aquest enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació.

En casos excepcionals i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor de l'alumne o alumna pot sol·licitar aquest identificador per correu electrònic a la bústia electrònica oficial dels serveis territorials del Departament, enviant el DNI o document equivalent escanejat o fotografiat.

L’escola contestarà al correu justificant la recepció, una vegada comprovi que tot és correcte.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Còpia del DNI, NIE, passaport del pare i mare o tutor/a i l’alumne/a.
Còpia targeta sanitària.
Còpia carnet de vacunes.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el DNI o NIE, volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Original i fotocòpia del carnet família nombrosa o monoparental.
Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat (si s'escau)

_________________________________________________________________________________________________________________________

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

La tramitació presencial es contempla únicament per a casos excepcionals i es farà únicament sota cita prèvia.
Les peticions de cita prèvia s’han de fer directament a cada centre.
A continuació us detallem els horaris de petició de cita prèvia per a cada centre de Santa Margarida i els Monjos.

Escola Arrels Escola Dr Samaranch i Fina Escola Sant Domènec Institut El Foix
Petició de cita prèvia del 13 al 22 de maig Petició de cita prèvia del 13 al 22 de maig de 9.30 h a 12 h Petició de cita prèvia del 13 al 22 de maig de 9.30 h a 12 h Petició de cita prèvia per correu electrònic, del 13 al 22 de maig
Tel. 620 281 405 Tel. 620 59 33 81 Tel. 620 38 34 23  
Correu: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) Correu: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) Correu: (Necessites javascript per veure aquest correu-e) Correu: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Document de preinscripció del centre Document de preinscripció del centre Document de preinscripció del centre  

Les persones que facin la preinscripció presencial han de tenir en compte les següents indicacions.
Per fer la tramitació cal que es desplaci al centre una única persona.
Caldrà portar la documentació necessària. Caldrà portar mascareta, guants i un bolígraf.
Cal respectar la distància de seguretat de 2 m.
NO han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat, en aïllament o que presentin símptomes.
En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona per fer el tràmit.   

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport del pare i mare o tutor/a i l’alumne/a.
Original i fotocòpia targeta sanitària.
Original i fotocòpia carnet de vacunes.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideixi amb el DNI o NIE, volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Original i fotocòpia del carnet família nombrosa o monoparental.
Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat.