Batxillerat

(Els alumnes que continuen al mateix institut on cursen l’ESO els informa el mateix centre.

Preinscripció a BATXILLERAT:

Del 27 de maig al 3 de juny (previsió. Poden variar)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

  • de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
  • de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
  • de la modalitat d'arts, i
  • si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

 

DOCUMENTACIÓ

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant l'any 2020, ha de presentar els documents següents:

  • Original i còpia del DNI, NIE de l'alumne, només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.
  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s'hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen si es tracta d'estrangers comunitaris.

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/