Planejament urbanístic

Santa Margarida i els Monjos
Santa Margarida i els Monjos

El Pla General de Santa Margarida i els Monjos es va aprovar l'any 2010 i té com a línies de treball generals:

Creixement harmònic i equilibri respecte l’entorn

Consolidació de zones de centralitat als nuclis dels Monjos, la Ràpita i Cal Rubió

Conversió de part de l’actual sòl industrial en sòl no urbanitzable

Establiment de zones de protecció agrícoles

Creació d’àmplies franges de protecció entre zones residencials i zones industrials, amb elements que disminueixin els impactes visuals i acústics

Dimensionament dels nous espais residencials d’acord amb unes perspectives moderades de creixement

Millores en les relacions entre barris i nuclis del municipi, amb el manteniment d’una important xarxa de camins com a elements més significatius

Pla d'ordenació urbanística municipal

 

Modificació puntual POUM 

Documentació relativa a la modificació puntual 2 del POUM, en relació polígon d’actuació urbanística núm. 8 “avinguda dels països catalans” en compliment de sentència del TSJC núm. 751 / 2015. Exp. 72/2017

Modificació puntual POUM (febrer 2017)